Header Pompen of verzuipen6.0

Algemene voorwaarden

1. ALGEMEEN

a. Pompen-of-verzuipen.nl, hierna te noemen Pompen-of-verzuipen, houdt zich bezig met en neemt opdrachten aan betreffende de levering van specialistische waterpompen en levert diensten voor Amsterdamse booteigenaren, dit alles in de meest ruime zin.

b. Onder opdracht wordt verstaan: iedere overeenkomst met Pompen-of-verzuipen, onverschillig of deze daarbij op zich neemt om één of meer van de in artikel 1 a omschreven activiteiten uit te oefenen, dan wel een andere prestatie te verrichten, één en ander in de ruimste zin.

Op alle geschillen welke in verband met een overeenkomst mochten ontstaan is het Nederlands recht van toepassing. De Arrondissementsrechtbank te Amsterdam is in een dergelijk geval – indien het geschil tot haar absolute competentie behoort bij uitsluiting gerechtigd om van het geschil kennis te nemen.

2. AANBOD EN AANVAARDING

a. Alle aanbiedingen van Pompen-of-verzuipen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

b. Alle bij een aanbieding verstrekte prijslijsten, brochures, en andere gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Deze zijn voor Pompen-of-verzuipen slechts bindend indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is bevestigd.

c. Een overeenkomst komt tot stand wanneer Pompen-of-verzuipen binnen veertien dagen nadat de opdracht mondeling of schriftelijk is ontvangen, deze bevestigt, dan wel met de uitvoering ervan is begonnen. Indien een aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt aanvaard, heeft Pompen-of-verzuipen het recht het aanbod binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

3. PRIJZEN

a. Als prijs geldt hetgeen tussen de partijen bij het sluiten van de overeenkomst is overeengekomen. In aanbiedingen, prijslijsten, advertenties, catalogi en acceptaties is (zijn) de prijs (prijzen) steeds vermeld in € EURO inclusief B.T.W., tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

b. Overeengekomen of opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de tot op het moment van aanbieding bekend zijnde kostprijsfactoren, materialen, lonen, belastingen, etc. In geval van verhoging van één of meer van deze factoren is Pompen-of-verzuipengerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen, althans indien één en ander niet voorzienbaar was bij het sluiten van de overeenkomst en de prijsverhoging redelijk is.

4. LEVERING

Levering geschiedt op de plaats bij de overeenkomst bepaald. De kosten van transport en verpakking komen steeds voor rekening van opdrachtgever. Goederen welke per expresse worden verzonden reizen ook voor rekening van de opdrachtgever.

a. De opdrachtgever dient de bij (af)levering aanwezige tekorten en/of beschadigingen uiterlijk binnen 7 dagen na de levering rechtstreeks schriftelijk aan Pompen-of-verzuipen melden, bij gebreke waarvan Pompen-of-verzuipen gerechtigd is om reclames dienaangaande niet in behandeling te nemen.

b. De door Pompen-of-verzuipen opgegeven leveringstermijn gaat in op het moment dat de benodigde mallen, tekeningen, vergunningen, machtigingen of overeengekomen vooruitbetalingen zijn ontvangen. Opgegeven tijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige verrichting van de overeengekomen diensten dient Pompen-of-verzuipen derhalve schriftelijk in gebreke worden gesteld.

c. In geval van faillissement, surseance van betaling of bij beslaglegging bij de opdrachtgever is Pompen-of-verzuipengerechtigd de levering zonder nadere aankondiging te beëindigen dan wel op te schorten.

d. Pompen-of-verzuipen is gerechtigd de zaken voor rekening en risico van de opdrachtgever op te slaan, indien deze laatste in gebreke blijft de producten in ontvangst te nemen, ook indien de opdrachtgever ten gevolge van overmacht niet kan afnemen, een en ander onverminderd het recht van Pompen-of-verzuipen de koopprijs en/of volledige schadevergoeding op te kunnen eisen.

e. Het risico van de goederen tijden het transport is voor de opdrachtgever en wel vanaf het moment dat de goederen het bedrijfsterrein van Pompen-of-verzuipen hebben verlaten.

 

5. OVERMACHT

a. Indien voor of tijdens de uitvoering van een verbintenis blijkt dat (verdere) uitvoering van die verbintenis ten gevolgen van overmacht niet mogelijk is, dan wel indien deze uitvoering door overmacht of van buiten komende oorzaken of omstandigheden, welke Pompen-of-verzuipen niet kunnen worden toegerekend, aanzienlijk bezwaarlijker mogelijk is, dan bij het aangaan van de verbintenis was te voorzien, heeft Pompen-of-verzuipen het recht zonder als dan tot enige schadevergoeding gehouden te zijn de uitvoering der verbintenis op te schorten dan wel de verbintenis op te schorten dan wel de verbintenis ontbonden te verklaren.

b. Als “overmacht” wordt onder meer beschouwd: alle onvrijwillige bedrijfsstoringen of belemmeringen, zoals brand, natuurrampen, belemmeringen door derden, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oorlog, oproer, nagenoeg algemene ziekte van werknemers, het intrekken of vervallen van de u uitleenvergunning en verder in het algemeen alle omstandigheden, gebeurtenissen, oorzaken en gevolgen die buiten de controle of zeggenschap van Pompen-of-verzuipen vallen.

6. AANSPRAKELIJKHEID

Pompen-of-verzuipen is nimmer aansprakelijk voor schaden ontstaan bij de opdrachtgever of derden, welke het gevolg zijn van de door haar geleverde zaken c.q. verrichte werkzaamheden, tenzij opzet of grove schuld aan de zijde van Pompen-of-verzuipen wordt aangetoond.

a. Indien Pompen-of-verzuipen onverhoopt toch aansprakelijk mocht zijn voor enige schade dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering. Indien de verzekering in enig geval niet tot uitkering overgaat is de aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag.

b. Pompen-of-verzuipen zal in geen geval aansprakelijk zijn voor enigerlei bedrijfsschade bij de opdrachtgever of derden, zoals onder meer bedrijfsstoringen en inkomstenderving of andere indirecte schade door welke oorzaak ook ontstaan.

c. Indien derden vergoeding van schade van Pompen-of-verzuipen claimen is de opdrachtgever gehouden Pompen-of-verzuipen op eerste verzoek volledig te vrijwaren.

d. Pompen-of-verzuipen zal nimmer aansprakelijk zijn voor onoordeelkundig gebruik van het geleverde door de wederpartij, of gebruik daarvan voor een ander doel dan waarvoor het naar objectieve maatstaven geschikt is.

e. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het in bezit zijn van de wettelijk verplichte vergunningen en machtigingen, welke benodigd zijn voor de aanschaf, het in bezit hebben en in werking houden van te leveren goederen en diensten, en vrijwaart Pompen-of-verzuipenvoor alle aanspraken dienaangaande.

7. EIGENDOMSVOORBEHOUD

a. Alle door Pompen-of-verzuipen geleverde zaken blijven haar eigendom totdat de volledige koopprijs is betaald. Indiende koopprijs niet tijdig is betaald is Pompen-of-verzuipen gerechtigd de zaken tot zich te nemen, in welk geval de overeenkomst ontbonden is, onverminderd haar recht op vergoeding van gemaakte onkosten en verdere vergoeding van schaden in interessen indien aanwezig.

b. Opdrachtgever machtigt Pompen-of-verzuipen om de goederen na het verstrijken van de betalingstermijn, zonder enige ingebrekestelling terug te halen of te laten halen. Op eerste verzoek van Pompen-of-verzuipen dient opdrachtgever hieraan mee te werken door toegang te verschaffen en of de goederen retour te zenden. Alle aan het terughalen verbonden kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.

8. GARANTIE

a. Pompen-of-verzuipen verleent 1 (zegge: een) jaar garantie op gebruiksartikelen. Voor het overige wordt de garantie verstrekt welke de importeur, fabrikant of agent Pompen-of-verzuipen verstrekt.

b. Alle voor garantie of reparatie in aanmerking komende goederen dienen franco aan Pompen-of-verzuipen geleverd te worden, voorzien van aankoopbon en garantiekaart. Bij het ontbreken van deze bescheiden vervallen alle aanspraken op garantie.

c. De kosten van verzending door Pompen-of-verzuipennaar importeur, fabrikant e.d. zijn voor rekening van de opdrachtgever, evenals de kosten welke aan Pompen-of-verzuipen in rekening worden gebracht door fabrikant, importeur e.d. Alle goederen worden voor rekening en risico van de opdrachtgever aan deze retour gezonden.

d. Gebreken aan geleverde goederen welke onder de garantie vallen worden, uitsluitend ter beoordeling van Pompen-of-verzuipen, hetzij hersteld dan wel door nieuwe levering vervangen indien de gebreken naar het oordeel van Pompen-of-verzuipen/fabrikant te wijten zijn aan constructie fouten, de gebruikte materialen of de uitvoering waardoor deze voor de opdrachtgever onbruikbaar zijn ter zake van de betreffende bestemming der goederen.

e. Alle garantie-aanspraken vervallen indien de opdrachtgever zelf wijzigingen in of reparaties aan het geleverde heeft verricht, dan wel het geleverde niet nauwkeurig gebruikt volgens de bijgeleverde voorschriften of op andere wijze onoordeelkundig behandelt.

9. BETALING

a. tenzij anders overeengekomen dient de betaling vooraf via iDeal te geschieden (producten en eenmalig hozen) of via maandelijkse automatische incasso (hoosabonnementen).

b. Geen enkele reclame of claim geeft de opdrachtgever het recht nakoming van de betaalverplichting op te schorten, achterwege te laten of als vervallen te beschouwen.

c. De opdrachtgever is gehouden een rente van 1% per maand te betalen over alle bedragen die niet binnen de gestelde betalingstermijn zijn voldaan; deze verplichting gaat in zonder nadere ingebrekestelling.

d. Indien de opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, dan wel indien hij op enigerlei wijze zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is hij alsnog van rechtswege in gebreken en gehouden alle door Pompen-of-verzuipen te maken buiten gerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het verschuldigde bedrag, exclusief de vertragingsrente met een minimum van € 50,00 te betalen.

 

10. Herroepingsrecht

 

Bij de aankoop van producten heeft de opdrachtgever de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 7 dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Het herroepingsrecht op producten vervalt als het product aan water blootgesteld is geweest.

 

 
1401109598-Snoerloos-logo.jpg1401176158-Solar-Power-pump-V5.jpg

© 2012 pompen-of-verzuipen.nl I algemene voorwaarden I contact